Get Adobe Flash player

Odra Opole

Historia kibicowania w Opolu

Od 1953 roku do po?owy lat 70-tych dru?yna Odry Opole, z kilkoma niewielkimi przerwami, wyst?powa?a w ekstraklasie. ?rednia frekwencja w tym okresie na stadionie Odry wynosi?a ponad 7 tysi?cy widzów. Najwy?sza by?a w sezonie 1960 - 11 tys. widzów, najni?sza w sezonach, gdy Odra wyst?powa?a w II lidze, oko?o 4 tysi?cy widzów. W sezonie 76/77 Odra po dwuletnim pobycie w II lidze melduje si? z powrotem w ekstraklasie. Dru?yna gra bardzo dobrze, po rundzie jesiennej jest nawet liderem. Na stadion Odry zaczynaj? przychodzi? niespotykane dot?d t?umy kibiców.

Na niektórych meczach stadion jak równie? okoliczne dachy i drzewa s? pe?ne kibiców. Gazety pisz? o 20 tysi?cznej widowni. Na mecze Odry zje?d?a ca?a okolica. Frekwencja w tym sezonie jest rekordowa w historii Odry i wynosi ?rednio 14 tys. widzów na mecz. W tym sezonie pojawili si? równie? szalikowcy, prowadz?c na meczach Odry zorganizowany doping. Na wyjazdy raczej nie je?d??. Mnóstwo piknikowców Odry by?o natomiast na zwyci?skim finale pucharu ligi w Cz?stochowie.

Potem w Opolu odnotowano rekordowo liczny m?yn na meczu pucharowym z FC Magdeburg. Najwi?ksz? kos? kibiców Odry szybko stali si? kibice ?l?ska Wroc?aw oraz sprzymierzeni z nimi w tamtych latach kibice Legii Warszawa. Przyjazne stosunki kibice z Opola nawi?zali z Poloni? Bytom, Lechem Pozna? oraz Ark? Gdynia. Do historii, przeszed? mecz o Puchar Polski Odra - Legia, na który zjecha?o pó? Polski, aby obi? kibiców Legii. Do starcia obu grup nie dosz?o tylko z powodu wzmocnionych si? milicyjnych. Kibice Odry pokazali si? równie? na pami?tnym finale Pucharu Polski w Cz?stochowie, z 1980 roku, gdzie wspomagali kibiców Lecha Pozna?. Odra w ekstraklasie gra?a pi?? sezonów.

Frekwencja z sezonu na sezon spada?a i w spadkowym sezonie 80/81 wynosi?a zaledwie 3500 widzów na mecz. Potem nast?pi? spadek do II ligi, potem jeszcze ni?ej do III-ciej. Kibice Odry wykruszyli si?, ?rednia frekwencja na stadionie spad?a do 1000, góra 2000 widzów.

Jednak nawet wtedy zawsze przy dru?ynie trwa?a niewielka grupka szalikowców. W latach 90-tych Odra wyst?puje wci?? w III lidze. M?yn liczy od 60-ciu do 250-ciu szala. Wówczas w czasie jednego z wyjazdów do Radzionkowa odnawiaj? zgod? z kibicami Polonii Bytom. W swoim mie?cie walcz? z miejscowymi kibicami ?u?la, którzy szybko zostaj? wygubieni. Wyjazdy kibicom Odry zdarzaj? si? od czasu do czasu. W 1991 roku 200 kibiców Odry zjawia si? na derbach Opolszczyzny w Kluczborku na Metalu. Na meczu dochodzi do dymu z policj?, potem walki przenosz? si? na ulice miasta. Wi?cej o zaj?ciach na meczu tutaj.

Po stronie kibiców Odry jest mnóstwo zatrzymanych, sypia si? kolegia, kilka osób trafia do wi?zienia. Od tego czasu m?yn zmniejsza si? do 20-40 osób. Zaczyna si? zastój. W pierwszej po?owie lat 90-tych tylko raz m?yn jest w miar? przyzwoity i liczy 140 osób na derbowym meczu ze Startem Namys?ów (sezon 93/94). Chuliga?sko kibice Odry spieraj? si? w tym czasie z kibicami GKS Jastrz?bie o drugie miejsce w grupie ?l?skiej III ligi. Pierwsze miejsce w tym czasie maj? kibice z Jastrz?bia. Kibice Odry w tym czasie zgody maj? z Poloni? Bytom i Lechem Pozna?.

Sezon 94/95 to m?yn niewielki, po 60 osób liczy na meczu zgody z Poloni? Bytom i na kosie z BKS-em Bielsko-Biala. Gdy brak przyjezdnych m?yn nie zbiera si?. Frekwencja fatalna, ale wyjazdy, jak na III lig?, niez?e. Kibice Odry zaliczaj? wszystkie wyjazdy w co najmniej 15-to osobowych grupach. W sezonie tym kibice Odry zawieraj? zgod? z Zag??biem Lubin oraz ?u?lowymi kibicami Polonii Bydgoszcz. Ko?czy si? natomiast ich zgoda z Lechem Pozna?. Do g?osu dochodz? m?odzi, którzy tworz? grup? ?Crazy Boys". Maj? swoj? knajp? w której si? zbieraj?. Kibice Odry s? obecni na meczach Reprezentacji w Zabrzu; 80-ciu z Francj? i 30-tu ze S?owacj?.

Kibice Odry w Radzionkowie 1994

Sezon 95/96 to stabilna forma kibiców Odry. M?yn maksymalnie liczy sto osób. Ponadto gdy s? jacy? go?cie 40-tu chuliganów czatuje na nich przy klatce dla przyjezdnych. Wyjazdy wsz?dzie, ale w niewielkich ilo?ciach. Ponadto kibice Odry w 40-ci osób wspieraj? Zag??bie Lubin na ?l?sku Wroc?aw, jest ich 23 na meczu GKS Tychy - Zag??bie Lubin. S? te? cz?stymi go??mi u swoich przyjació? w Bytomiu.

Sezon 96/97 to znaczne o?ywienie ?ycia kibicowskiego w Opolu. Dru?yna zmierza do II ligi. M?yn na kilku meczach liczy ponad 100 osób. Jest w nim sporo skinów. Rekordowy 200-tu osobowy m?yn jest na meczu z GKS-em Jastrz?bie. Sporo kibiców przychodzi na derby z Uni? Krapkowice, za? 100 osobowa grupa kibiców Odry czeka przed stadionem na przyjezdnych, których mia? wspomóc Chemik K?dzierzyn. Wyjazdy dosy? liczne, cho? na kilku z nich poza pi?karzami nie pojawia si? nikt z Opola. Ponadto kibice Odry s? wielokrotnie w Bytomiu: w 50-ciu na meczu Polonia - Aluminium, w 20-tu na meczu Polonia - Lechia.

Sezon 97/98 to po dziewi?ciu latach znów II liga w Opolu. Na inauguracj? przychodzi 3000 widzów. Cho? dr?yna gra bardzo s?abo na stadionie nigdy nie ma mniej ni? tysi?c widzów. M?yn zazwyczaj liczy od 100 do 200 szala. Rekordowy 450-cio osobowy m?yn jest na meczu ze ?l?skiem Wroc?aw. Na meczu tym dochodzi do próby ataku szalikowców Odry na sektor przyjezdnych. Interweniuje policja i wyrzuca napastników ze stadionu. Na ulicach miasta dochodzi do walk, zostaj? zniszczone cztery radiowozy. Spory. 200-tu osobowy m?yn, jest równie? na meczu zgody z Poloni? Bytom. Wówczas dochodzi do dymów, gdy uradowanych ze zwyci?stwa kibiców Polonii, którzy wbiegaj? na boisko pacyfikuje policja. Wyjazdy kibice Odra odpuszczaj? tylko dwa. Na kilku melduj? si? niez?? i liczn? grup?. Na wyje?dzie do Poznania na Wart?, starsi kibice Odry id? pi? z Lechem (stara zgoda), wkrótce wracaj? obici i pozbawieni barw. Ponadto kibice Odry s? w 10-ciu na meczu Mied? - Polonia oraz Polonia - Zawisza.

Odra - ?l?sk '97/98

Sezon 98/99 to spadek do III ligi, dru?yna prze?ywa kryzys. Frekwencja spada, m?yn niknie. W rundzie wiosennej Odra wraca do II ligi, za spraw? przeniesienia dru?yny Startu Namys?ów do Opola. Odt?d klub nazywa si? Odra/Varta Opole. W Namys?owie natomiast wyst?puj? rezerwy Odry. Kibice przyjmuj? klub jak swój i na pierwszym meczu nowego tworu melduje si? na stadionie Odry 4 tysi?cy widzów. Tworz? niez?y m?yn. Na przyk?ad na meczu z Karkonoszami Jelenia Góra, liczy on ponad sto szala. Kibice Odry zaliczaj? wi?kszo?? wiosennych wyjazdów. Dwukrotnie maj? w czasie nich nieprzyjemno?ci. Zostaj? zlani przez policj? na ich wyje?dzie do Sosnowca, cho? dymi?o tylko Zag??bie, oraz zmasakrowani przez ?KS na Starcie ?ód? (Puchar).

Sezon 99/00 to doinwestowanie dru?yny i zapowied? walki o ekstraklas?. Na pierwsze mecze Odr? przychodzi po 4-6 tysi?cy widzów. Dru?yna gra jednak ?le i frekwencja spada. M?yn niemal na ka?dym meczu liczy powy?ej 100 osób. Tradycyjnie rekordowy jest na meczu ze ?l?skiem Wroc?aw, grubo ponad 300-tu. Na tym meczu Odr? wspomagaj? kibice Polonii Bytom i Zag??bia Lubin. Kibice Odry próbuj? zaatakowa? wroc?awian, ale rozgania ich policja. Równie? 300-tu opolan jest m?ynie na meczu z GKS-em Katowice i tradycyjnie dochodzi do ganianek z policj?. Z kolei do dymu z ochron? dochodzi na meczu przyja?ni Odra - Polonia, gdzie nie wiedzie? dlaczego organizatorzy postanowili rozdzieli? obie ekipy.

Wyjazdów kibice Odry zaliczaj? 17-cie na 23 mo?liwych, tak wi?c jak na sezon prawdy (wyjazdy co tydzie?) wynik nie najgorszy. W czasie powrotu z Nowego Dworu Mazowieckiego, autokar Odry zostaje zaatakowanych przez bojówk? Legii - "Teddy Boys". Kibice Odry zostaj? obici, ich flagi skrojone. Z kolei na wyje?dzie do Opoczna, zostali za promocj? w przydro?nym zaje?dzie, spacyfikowani przez policj?. Musieli le?e? z r?koma na g?owie przez pó? godziny na komendzie. Ponadto w 70-ciu s? na meczu Odra II Opole- GKS Jastrz?bie oraz w 40-tu wspomagaj? Poloni? Bytom we Wroc?awiu na ?l?sku.

Sezon 00/01 - to bardzo dobra gra dru?yny w rundzie jesiennej, frekwencja znakomita. Porz?dku na trybunach pilnuj? kibice. Na ka?dym meczu jest spory m?yn, który liczy ?rednio 200 osób. Prezentuj? si? bardzo dobrze. P?on? race, doping prowadzony jest ca?y czas. Najwi?kszy jest na pucharowym spotkaniu z Zag??biem Sosnowiec oraz z Ruchem Chorzów po 300 szala. Na meczu z Zag??biem Odr? wspiera 25-ciu kibiców Piasta - ich nowa zgoda, 30-tu z Polonii oraz 15-tu z Zag??bia Lubin. Tu? przed ko?cem meczu kibice Odry wbiegaj? na boisko, s?dzia ko?czy mecz, policja strzela z gumowych ku?. Na meczu z Ruchem kibice Odry maj? 30 rac oraz 11 flag na kijach. S? wspierani przez 30-tu kibiców Polonii i 15-tu Piasta. Po meczu nast?puje atak na kibiców Ruchu. Porz?dek na stadionie zaprowadza policja, ale na uliczkach wokó? stadionu dochodzi do ostrych walk.

Odra - Zag??bie Sosnowiec '00/01

Kibice u?ywaj? kamieni, policja gumowych ku? i armatki wodnej. Na wiosn? dru?yna gra bardzo s?abo i szybko traci przewag? nad rywalami. Gdy okazuje si?, i? traci szans? na awans, kibice organizuj? demonstracje przed budynkiem klubu. Pi?karzy obwiniaj? o sprzedawanie meczy. Na meczach nie dopinguj? dru?yny, po jednym z nich na boisku l?duj? deszcze drobnych monet. Na wyjazdy kibice Odry je?d?? dosy? dobrze, cho? a? trzy odpuszczaj?. Maj? k?opoty z policj?, która ka?dorazowo drobiazgowo kontroluje autokar, cz?sto nie dopuszczaj?c go do wyjazdu. Najkonkretniej pokazuj? si? Zabrzu na meczu pucharowym z Górnikiem, gdzie ich ekipa otrzymuje wsparcie od stu Polonistów i 50-ciu fanów Piasta.

W drodze na mecz, na meczu oraz po nim kibice s? wci?? prowokowani i obijani przez miejscow? policj?. Sami w 60-ciu wspieraj? Zag??bie Lubin w Zabrzu oraz w 18-tu Poloni? w ?odzi na ?KS-ie. W sezonie maj?, u siebie, dwa umawiane dymy. Walcz? po 8-miu z ?KS-em i walk? t? przegrywaj?. Z kolei wygrywaj? z chuliganami Chrobrego. W tym sparingu walczy z ka?dej strony po 11-tu hools.

Odra -Ruch Chorzów '00/01

Sezon 01/02 nie nale?a? do najbardziej udanych, ale by?o w nim kilka wydarze? wymagaj?cych odnotowania. Jesieni? wyjazdy zaliczone (oprócz Szczakowianki) - w kilku lub kilkunastoosobowych grupkach (wyj?tkiem ?KS - 33 i derby w Kietrzu - 250). Przed meczem Pucharu Ligi w Krakowie 14-toosobowy sk?ad Odry zostaje zaatakowany i obity przez Hutnik w kilka razy bardziej wi?kszej liczbie. U siebie równie? brak mobilizacji, je?li kto? przyje?d?a, to skromn? ekip?. Na meczu z Jagielloni? atak na grupk? go?ci, próba jednak powstrzymana przez ochron?, za co jej si? obrywa.

Wiosna zacz??a si? obiecuj?co - przyjazd ?KS-u, dobre oflagowanie naszego sektora. Na meczu z Kietrzem próba zerwania im flagi, ale przyjezdni szybko ?ci?gaj? swoje p?ótno. Pochwali? si? mo?na tylko liczb? (wraz ze zgodami) 250 osób w Radzionkowie, a tak to same zera oprócz ponad 30 osób w Be?chatowie i Krakowie na Hutniku (gdzie nie dosz?o do rewan?owej awantury). U siebie na dwóch meczach przez p?ot przepychanki z fanami go?ci oraz awantury z ochron? (Lech i Myszków).

Spadamy z II ligi, na ostatnim meczu u siebie dobry m?yn (obok naszego sektora wprowadzamy 40 kiboli Zag??bia, którzy wg policji mieli nie wej?? na ten mecz), transparenty przeciw dzia?aczom. Pod koniec meczu psy otaczaj? nasz sektor "umo?liwiaj?c wyj?cie" Zag??biakom.Poza naszymi meczami, w liczbach od kilku do kilkunastu wspieramy nasze zgody (??cznie kilkana?cie spotka?, najwi?cej w Gliwicach na Miedzi - 30). Podczas jednej z takich eskapad 14 m?odych fanatyków OKS-u obrywa w poci?gu od Jastrz?bia.

Poza tym jeste?my obecni na reprezentacji: 4 osoby na Bia?orusi i 20 na meczu Polska - Ukraina. Bilans zysków i strat ko?czy zdobycie ma?ej fany siatkarskiego Mostostalu z opolskiej hali, gdzie rozgrywano mecze Ligi Mistrzów oraz wi?kszego p?ótna fan klubu ?l?ska po powrocie z meczu Zag??bia w Olsztynie.

Jesie? sezonu 02/03 by?a ca?kiem ciekawa, na pewno mo?na mówi? o jakiej? zwy?ce formy. Na p?ocie pojawiaj? si? nowe flagi, na meczach z udzia?em fanów go?ci (Myszków, Zag??bie S., Piast) prezentujemy niez?y m?yn okraszony serpentynami, petardami czy racami. Przede wszystkim zaliczamy wszystkie ligowe wyjazdy (w lepszych grupach Bytom i Legnica, odpowiednio 70 i 50), na meczu w Zielonej Górze wygrywamy solówki (po 10) z kibolami ?u?lowego Falubazu. Dobrze prezentujemy si? na meczach derbowych (Gracze 250, Kietrz 150). Przed meczem z Sosnowcem przy du?ym zaanga?owaniu Polonii nast?puje sforsowanie bramy, wjazd za friko i obicie ochroniarzy.

Odra - Zag??bie Sosnowiec '02

?adnie (18) meldujemy si? na reprezentacji w San Marino, odwiedzamy Gracze podczas meczu z Myszkowem (go?cie nie przystaj? na propozycj? awantury)...A wszystko to w nie najlepszej atmosferze wokó? klubu. Dzia?acze przenosz? sekcj? pi?ki no?nej ze spó?ki akcyjnej do stowarzyszenia Unia, cz?on "Unia" zostaje do??czony do nazwy, podczas meczów skandowane s? has?a przeciw dzia?aczom, na meczu z Grunwaldem pojawiaj? si? transparenty. W ko?cu mniej lub bardziej formalne naciski powoduj?, ?e sytuacja w klubie si? normalizuje, nowe w?adze (pomoc miasta) deklaruj? powrót do korzeni. Na zako?czenie rundy organizujemy w ramach podzi?kowa? spotkanie z pi?karzami.

Wiosn? roku 2003 nale?y zaliczy? do fatalnych. Na pocz?tek pora?ka w solówkach. W Myszkowie mieli?my si? bi? z Myszkowem, a okaza?o si?, ?e przegrali?my w wi?kszo?ci z Ruchem. Co by nie mówi? o frajerstwie myszkowian, to jednak przegrana. Nast?pnie wystawiamy skromny m?ynek na meczu reprezentacji m?odzie?owej w Opolu, na meczu pierwszej dru?yny narodowej w Chorzowie ust?pi? trzeba liczebnie liczniejszej ekipie Widzewa i Ruchu. Sukcesem za to zako?czy?a si? próba Miedzi wjechania nam pod kasy - rzucaj? w nas z autokaru sprz?tem, mimo to dostaj? po buziach.

?enuj?ce s? za to nasze wyjazdy na ?l?sk. Carbo Gliwice 30, Górnik Katowice 15, Grunwald Ruda ?l?ska 10, Rozwój Katowice 0 (1 nie dojecha?) - to liczby, których przed sezonem nikt si? nie spodziewa?. Stara gwardia wyra?nie odpuszcza, mobilizacja jest tylko na meczu w Sosnowcu (110 ze zgodami). Na meczach u siebie m?yna albo nie ma, albo jest ?miechu warty. Na zako?czenie sezonu jedziemy w 6 dych na mecz zgody Piast-Odra i symbolicznie (3) zaliczamy spotkanie w ?wiebodzinie. Tragedia...

Odra - W?ókniarz Kietrz '02

Odrodzenie! Jesie? '03 to dla postronnych osób wielka niespodzianka. Dla wtajemniczonych efekt ci??kiej pracy skromnej grupki zapale?ców. Z meczu na mecz coraz ciekawszy m?yn i prezentacje ultras, jakich na Oleskiej dotychczas nigdy nie by?o!...

Podsumowanie: Kibice Odry to grupa z blisko 30-letnia tradycj?. W swojej historii mieli wzloty i upadki. Ostatnio kibice Odry s? na fali, zas?uguj? na I lig?, ale wcze?niej by?o znacznie s?abiej. Dobrze prezentuj? si? u siebie, od pewnego czasu maj? sta?y, 200-tu osobowy m?yn, który nie?le si? prezentuje, tym bardziej i? wi?kszo?? meczów jest rozgrywanych przy ?wietle elektrycznym. Maj? dobre i silne zgody, ale niewielkie wp?ywy w okolicy. S?abe i nieliczne fan kluby. Frekwencja i chuliganka na poziomie czo?ówki II-ligi, wyjazdy to I liga.

 

Ju? nied?ugo dalsze lata dzia?ania...

 
Piwo "Zagłębiak"

Logowanie
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 145 gości i 2 użytkownik 
Subskrybuj: